ARTEFIERA 2012

Bologna, Italy

Dal 26/01/2012 al 30/01/2012

Gabriele Basilico, Franco Fontana, Luigi Gariglio, Luigi Ghirri, Juergen Klauke, Karen Knorr, Emil Lukas, Patrizia Guerresi Maimouna, Georges Rousse, Thomas Wrede, Nils-Udo